Популяция құрылымы, таралуы, өзара байланыстары курстық жұмыс

Жоспар

Кіріспе
І-тарау. Популяция құрылымы және таралуы
1.1 Популяция туралы түсінік
1.2 Популяцияның құрылымы

ІІ-тарау. Популяциядағы жануарлардың өзара байланыстары
2.1 Популяциядағы жануарлардың өзара тиімді байланыстары
2.2 Популяциядағы жануарлардың арасындағы біржақты тиімді байланыстары

Қорытынды
Пайдаланылған әдебиетер

Кіріспе

         Экологиядағы маңызды ұғымдардың бірі-популяция ұғымы.  Популяция сөзі латынша «рорulus»-халық дегенді білдіреді. Бұл терминді бір түр дарадағы топтарының генетикалық арақатынасындағы бірыңғай еместікті белгілеу үшін 1903 жылы В.Иогансен енгізді.

Популяция-белгілі бір гeографиялық территорияда тіршілік етуге бейімделген, генетикалық шығу тегі бір, бір түрге жататын особьтар жиынтығы. . Топтық бірігу ретіндегі популяция өзіне ғана тән қасиеттермен қатар әрбір жеке дарақтардың өзіне тән қасиеттерге де ие. С.С. Шварцтың берген анықтамасы бойынша: популяция-бұл қоршаған ортаның үнемі өзгеріп отыратын жағдайында санын тұрақты ұстап тұруға қажетті жағдайлармен қамтамасыз етілген белгілі бір түрдің ағзаларының элементарлы тобы.

Популяция-биологиялық бірлік ретінде өзінің белгілі құрылымы, қасиеті және атқаратын функциялары арқылы ерекшеленеді. Популяция құрылымы ондағы особьтар санымен және кеңістікте таралуымен сипатталады. Ал, популяцияның функциясы басқа биологиялық жүйелермен ұқсас келеді. Популяцияғв тән қасиеттерге өсу, көбею, даму орта жағдайларының өзгерісіне бейімділігі, генетикалық шығу тегі, экологиялық жағдайлары жатады. Экологиялық жүйелердің, сонымен қатар популяцияның негізгі қасиеті — олар үнемі өзгерісте, қозғалыста болады. Бүл жүйенің өнімділігіне, био-логиялық алуантүрлілігіне, құқрылымдық-функционалдық ерекшелігіне әсер етеді. Тірі материяның уйымдасу жүйесінде популяциялық деңгей ерекше орын алады.

Комменсализм– екi түр арасындағы қарым-қатынас, мұнда бiр түр  өзiнiң iс –әрекетi арқылы екiншiсiне қорек немесе мекен-жай тауып бередi.  Мутуализм- түрлердiң арасындағы екi жаққа да тиiмдi қарым- қатынастың түрi. Нейтрализм- биотикалық қарым-қатынастың бiр түрi. Бұл қатынаста бiр территорияда тiршiлiк ететiн екi түр бiр-бiрiне зиянын да, пайдасын да тигiзбей өмiр сүредi.Бєсекелестiк (конкуренция)- экологиялық қажеттiлiктерi ұқсас түрлердiң арасындағы қарым-қатынас. Жыртқыш пен жемтiк, паразит пен иесi арасындағы қарым-қатынастар. Жыртқыш пен жемтiк, паразит пен иесi  арасындағы қарым-қатынастар тiкелей қоректiк байланыстар. Паразитизм – бір жануар (паразитті) екінші жануардың (иесінің) денесінің сыртында, не ішінде тіршілік етуін, оның денесінің ұлпаларынмен немесе сұйық заттарымен, ішегінің ішіндегі заттарымен қоректенуін, нәтижесінде иесіне үлкен зиян тигізетін, кейде ажалына да себеп болатын бірлесіп тіршілік ету әдісін айтады.

  Курстық жұмыс / 25 бет