Құжаттармен жұмыс жүргізу

Құжаттармен жұмыс жүргізу туралы қазақша реферат

Құжаттармен жұмыс жүргізудің тиімді бір тетегі құжат айналымы есебін алу және оның жай – күйін талдау жасау болып табылады.

Жалпы құжат айналымы, деп ұйымдағы құжаттардың жасалған немесе алынған сәтінен  бастап толық жүзеге асқанға немесе  адресатқа  жөнелтілгенге дейінгі  қозғалысын айтамыз. Талдау құжат айналымы  көлемін тұрақты есепке алу  нәтижелері бойынша  жүргізіледі.        

Құжат айналымының көлемі  кіріс, шығыс құжаттары мен ішкі құжаттар санын жинақтай есептеу  арқылы шығарылады. Кіріс және шығыс құжаттарын  есептеу кезінде  тіркеу – бақылау картотекалары, тіркеу журналдары пайдаланылады. Кіріс және шығыс  (бастамалық)  құжаттарға арналған тіркеу  карточкалары өз  алдына  есептеледі, тіркелмегендері  — істерге қосылғандарын (анықтамалар, актілер, мекемеде түзілген мәліметтер) санау жолымен  айқындалады.

Құжат – адам ойлап тапқан  тәсілмен материалды  жеткізушіде  бекітілген ақпарат. Ол бекітілу жазу, хат, дыбыс жазбасы арқылы жүзеге асады.

Құжат – заттық қасиетке ие, құжат үшін тұрақты затты форма маңызды. Құжаттар ой елегінен өткізілген  әлеуметтік ақпаратты кеңістік  пен уақытта  тарату мен сақтау мақсатында, арнайы  құрастырылған қоғамдық  әрекетте пайдалану үшін адам жасап шығарған материалдық объект.

Десек те, соңғы жылдары іс қағаздарын жүргізу мен мұрағат қызметі  едәуір жандана түсті. Көптеген мекемелер, кәсіпорындар құжаттарды ведомствалық сақтау  мәселелері бойынша кеңес алуға келушілер қатарының көбеюі, ұйымдардың сараптау қызметінің жолға қойылуы осының айғағы.

Ұйым басшылары құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету секілді  маңызды мәселелерге  түсіністікпен қарай бастады.  Көптеген мекемелер, кәсіпорындар құжаттарды  ғылыми – техникалық өңдеуден өткізу жұмыстарын дербес жүргізетін жағдайға жетті.

Кешенді тексерулер жүргізіп отыру мекеме қызметкерлеріне  жұмыс орнында  практикалық көмек көрсетуге, іс қағаздарын жүргізу мен  құжаттарды ведомствалық сақтау жұмыстарында орын алған кемшіліктерді  айқындауға, тиісті нормативтік – әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

 1. Сариева Р. Мұрағат және тарих. Алматы, 2004. 205 б.
 2. Основные правила работы государственных архивов». М., 1980. С. 77-97.
 3. Козлитин И.А. «Государственные архивы республик Средней Азии и Казахстана» М., 1988. С. 53-60
 4.  Адильгужин А.А. Основные правила учета и передачи в государственные архивы электронных документов // Қазақстанда іс-жүргізу. 2006. № 2. С. 5-8.
 5.   Адильгужин А.А. Основные тенденции развития архивов // Қазақстанда іс-жүргізу. 2006. № 1. С. 5-8;
 6. Материалы Республиканского семинара-совещания посвященного 5-летию принятия Закона Республики Казахстан «О Национальном архивном фонде и архивах». Алматы, 2003.
 7. «Президенттің 2003 жылғы 4 сәуірдегі Қазақстан халқына жолдауына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорын сақтау мен толықтырудың өзекті мәселелері». // Республикалық семинардың материалдары. Алматы, 2003.
 8. Материалы Республиканского семинара-совещания посвященного 5-летию принятия Закона Республики Казахстан«О Национальном архивном фонде и архивах». Алматы, 19 декабря 2003.  Алматы, 2003.
 9. Материалы Международной научно-практической конференции «Правовые проблемы архивного дела в Евразиатском регионе». Астана, 27 февраля 2002. Астана, 2002.
 10. www.sana.gov; www.google.kz; www.kazarchives.ru;
 11.  Слобаданюк А. Электрондық құжат айналымының біріңғай жүйесін ендіру туралы// Қазақстанда  іс қағаздарын жүргізу. 2007. № 4(4). Б. 11-15.
 12. Ведомстволық мұрағатардың негізгі ережелері. Алматы,  2003.
 13. Рындин А. Архив без пыльних полок или способы организации архива предприятия // www.archive.alee.ru
 14.  Слобаданюк А. Электрондық құжат айналымының біріңғай жүйесін ендіру туралы// Қазақстанда  іс қағаздарын жүргізу.2007. № 2-3 Б. 11-15.
 15.  Самойленко Г.С. Состояние и проблемы развития электронного документооборота и электронных архивов государственных органов// Материалы Республиканского семинар-совещания Электронный документооборот и электронные архивы. 26 сентября 2006.  Алматы, 2006. С. 25-29;
 16. Чернова С.И. Основные подходы к определению принципов приема, описания, учета и хранения управленческих документов на электронных носителях (На примере Ценрального архива документов на электронных носителях г. Москвы) // Материалы Республиканского семинар-совещания Электронный документооборот и электронные архивы. 26 сентября 2006.Алматы, 2006. С. 25-29;