Мұрағат құжаттары

Мұрағат құжаттары туралы қазақша реферат

Мұрағат шегіндегі құжаттарды топтастыру қоғам өмірінде үлкен қызмет атқарады. Іс қағаздарының саяси, тарихи, құқықтық, экономикалық маңызы өте зор. Мемлекет, республика, қала, кәсіпорын, ұйым, мекеме тарихын жазғанда іс қағаздары ақпараттық табылмас қайнар көзі бола алады. Мұрағат шегіндегі құжаттардытар фактілерді, оқиғаларды, қоғам өмірінің құбылыстарын дәлелдейтін айғақ қызметін де атқарады.

Іс қағаздары – басқару қызметіндегі негізгі бір сала. Ұйымдар мен мекемелердің, кәсіпорындардың қызмет етуі барысында шығарған түрлі шешімдері, басқару істері, атқарған қызметі іс қағаздарынан айқын көрінеді. Сондықтан халық шаруашылығын басқаруды жетілдіруі, оны ұйымдастыру деңгейін көтеру онда мұрағат шегіндегі құжаттардытармен жұмыс істеудің қаншалықты ғылыми негізделгеніне тікелей байланысты. Іс қағаздарын жүргізу – басқару процесінің ажырамас бөлігінің бірі болып табылады. Мекемелер арасындағы ақпарат алмасу хат, жеделхат, телефонхат сияқты мұрағат шегіндегі құжаттардытар арқылы іске асады. Үкіметтің басқару істері жарғы, қаулы, нұсқау, ереже, бұйрық сияқты мұрағат шегіндегі құжаттардытар арқылы жүргізіледі. Іс қағаздарын жүргізу – мекеме жұмысының нақты мұрағат шегіндегі құжаттардытармен, деректермен реттелген, дәйектелген жүйесі.

Ұйымның құрылымдық бөлімшелерінде мұрағат шегіндегі құжаттардытау мен мұрағат шегіндегі құжаттардытаманы басқару процесіне орай негізгі және оперативті қызмет түрлерінің әрқилы мәселелері бойынша мұрағат шегіндегі құжаттардытар кешені түзіледі. Оларды іске тіркеу барысында жіктеу және жүйелеу қажет болады.

Ағымдағы іс жүргізу қызметінде істерді жасақтау Ұлттық мұрағат қоры мұрағат шегіндегі құжаттардытарын жіктеудің алғашқы кезеңі болып табылады. Олардың бұдан әрі жіктелуі ведомстволық сақтауға дайындау кезінде, ведомстволық мұрағатта және қажет болған жағдайда мемлекеттік сақтауға келіп түскен кезінде жүргізіледі.

Мұрағат шегіндегі құжаттардытарды іске алғаш рет тіркеу жалпы мұрағат шегіндегі құжаттарды бойынша жұмыс жүргізудегі неғұрлым жауапты кезеңдердің бірі болып табылады. Бұған үлкен мән беріледі. Өйткені істердің сапалы жасақталуы кейінгі жұмыс оперцияларын жеңілдетеді. Атапайтқанда:

−   ақпараттардыіздестірудіңжеделдігі,

−   тұрақтыжәнеуақытшасақталатыннемесежоюғабөлінетінмұрағатшегіндегіқұжаттардытардыіріктеупроцесініңжағдайы,

−   істергеғылымисипаттамажазужәнеоларғатізімдемежасаужұмыстарыныңжай-күйікөбіне-көпосыістердіңқалайжасақталғанынатікелейбайланыстыболады.

Курстық жұмыстың тақырыбының мазмұнын ашуда келесідей міндеттер мен мақсаттар алға қойылып отыр:

−   іс қағаздарын жүргізудің теориялық аспектілерін зерттеу

−   істерді жасақтау мен мұрағат шегіндегі құжаттардытарды топтастырудың жалпы ережесі

−   іс жасақтауда қолданылатын топтау белгілері

−   мұрағат шегіндегі құжаттардытарды іске тіркеудің өзіндік ерекшеліктері

−   келіп түскен мұрағат шегіндегі құжаттардытармен жүргізілетін жұмыс технологиясы

мұрағат шегіндегі құжаттардытарды тіркеу орындалуын бақылау, есепке алу